Tenchijin Ryaku No Maki

Tenchijin Ryaku No Maki

Heaven, Earth and Man Strategy Book

These techniques comprise the Kihon Kata of Bujinkan Budo & Ninpo Taijutsu.

Kata and Waza are taken from all the nine schools to compile this book, and this forms the basis of instruction for all students. The Tenchijin Ryaku No Maki was formulated by Masaaki Hatsumi, Soke of the nine Koryu School and founder of the Bujinkan.

Minimum Requirements Mukyu/Jukyu (10 Class or No Rank) to Ikkyu (1st Class)

Ten Ryaku No Maki - "Heaven Strategy Book"

Minimum Requirements Shodan (First Degree) to Godan (Fifth Degree)

Chi Ryaku No Maki - "Earth Strategy Book"

Minimum Requirements Rokudan (Sixth Degree) to Judan (10 Degree)

Jin Ryaku No Maki - "Man Strategy Book"

Ten Ryaku No Maki - "Heaven Strategy Book"

Bujin shoku to seikatsu

Junan Taiso to Kokyuho

Ryutai Undo

Kokyuho

Shinkokyu San’aun

Taihenjutsu

Kaiten

Shiho Tenchi Tobi

Zenpo Ukemi Gata to Ryusui

Zenpo Ukemi

Yoko Nagare

Tare Nagare

Koho Ukemi

Shinken Gata Taihenjutsu

Taihenjutsu Mutodori Gata

Hira no Kamae

Ichimonji no Kamae

Jumonji no Kamae

Ukemi no jutsu to Ankoku toshijutsu

Kamae to sono kata

Fudoza

Ryuhyo

Ryuhyo Fusetsu

Shizen

Hoi (Hoko)

Doko

Jumonji

Hicho

Ichimonji

Ihen

Hira

Kosei

Shoten no jutsu

Uke Nagashi

Jodan

Gedan

Hiken Juroppo

Shikakuken

Shukiken

Fudoken

Kitenken

Shishinken

Shitanken

Gyokakuken

Sanshitanken

Shishtanken

Shuken

Shanshitanken

Shakoken

Shitoken

Shikanken

Shikanken henka

Koppoken

Happaken

Taiken

Sokuyakuken

Sokkiken

Sokugyakuken

Kiken

Sanshin no Kata

Chi no Kata

Sui no Kata

Ka no Kata

Fu no Kata

Ku no Kata

Kihon Happo

Koshi Dai - Ippo - Dai - Sanpo

Ichimonji no Kata

Hicho no Kata

Jumonji no Kata

Torite Gata Dai Ippo - Dai Goho

Omote Gyaku Dori

Ura Gyaku Dori

Hon Gyaku Dori

Musha Dori

Ganseki Nage

Kyusho to Kiai

Koppojutsu Kinketsu Teisoku Kasho Meisho

Chi Ryaku No Maki - "Earth Strategy Book"

Keri

Sokuyakuken

Sokuyakuken Ten no Keri

Sokugyakuken Ten no Keri

Omote Sokugyakuken

Omote Sokugyakuken Ten

Sokuyaku Suiteiken

Sokuyaku Tenken

Sokuho Geri

Naname Koho Tenchijin Geri

Koken

Koho Geri

Kagi Koho Geri

Kumite

Sokki Hentenken

Keri ni Taisuru Uke Kata

Keri Kudaki

Taihen

Tsure Yuki

Kyoto (Takagi Yoshin ryu)

Ashi Dori

Keri no Tai Dori

Ken no Tsukai Kata, Inashi Gata

Henkaken

Itami Uchi

Tsukami Dori

Itami Osae / Itami Dori

Kogeri Henka

Ken Nagashi - Tedama Dori

Aite to Kumu Koko Kogamae

Tehodoki

Ryote Hodoki

Oyo Goroshi - Ko Goroshi

Take Ori

Omote Take Ori

Ura Take Ori

Omote - Ura Oni Kudaki

Muso Dori

O gyaku to Henka

Shime Waza

Gyaku Jime

Hon Jime

Mimi Jime

Sankaku Jime

Itami Jime

Ryo Ude Jime

Do Jime - Kubi Jime

Katate Dori Kubi Jime

Kubi Ura Jime

Sei On Jime

O gyaku Jime

Koroshi Jime

Jigoku, Gokuraku, Yume no Makura

Ana Otoshi

Nage / Throws

Harai - Koshi & Harai - Otoshi

Gyaku Nage

Taki Otoshi

Gyaku Taki Otoshi

Kubi Dori Taki Otoshi

Osoto Nage to Hiki Otoshi

Uchi Mata & Uchi Gake

Hane Age

Itami Ken Nage

Kimon Nage

Kiri Nage

Amado Nage

Nage ni Taisuku Waza

Okyo

Zu Dori

Shomen Dori

Atto

Tohi

Metsubushi

Fuki

Ransetsu to Soto

Sutemi Nage - Tomoe Geri Kara Tawara Mawashi

Kuki Nage

Jin Ryaku No Maki - "Man Strategy Book"

Kumi Uchi

Ashirau Ippo - Yonho

Musan

Rakurai

Chikusei

Fudo

Koku

Konpi

Hito

Kappi

Gyaku Ryu

Kata Maki

Koyoku

Renyo

Shiho Dori

Kasasagi

Ko

Gyakko

Ko - Gyaku Otoshi

Josei Goshin jutsu

Roto

Hane Kujiki

Ryoyoku

Shinsen

Ichi Tai Tasu

Shinken Shiraha Dome to Shira Dori

Muto Dori Kata

Sekiryoku

Koryo

Chingan

Hisaku

Fumo

Bakko

Muko Dori

Shika Ashi

Shuriki

Akuken

Gokuraku

Fudo

Shiraha Dome

Shiraha Dori

Toteki jutsu

Tsubute & Kurumi

Ishi Nage

Senban Nage

Metsubushi

Ita Shuriken (Hira Shuriken)

Kakushi Buki

Shuko

Tekko

Ashiko

Nekote, Tsunoybi

Te no Naka

Doku Kokeshi

Shiden Gokui